Közérdekű információk

Közérdekű információk

Etikai kódex szabályzat

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. I. Szervezeti, személyzeti adatok
  2. II. A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  3. III. Gazdálkodási adatok
  4. Mérleg adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Székhelye: Postai címe: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Honlapja: Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Kossuth u. 11. 3530 Miskolc, Kossuth u. 11. +36 46/325-000 cinemis@t-online.hu www.cinemis.hu iroda@cinemis.hu; +36 30/261-1160
2A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti ábra
3A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)Bíró Tibor (ügyvezető igazgató; +36 20/945-4857; cinemis@t-online.hu) Büdi Attila (üzemvezető gépész; +36 20/426-8507; urania-beke-mozi@cinemis.hu)
4A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Ügyfélfogadási rend:Godó Rita +36 30/261-1160 iroda@cinemis.hu minden hétköznap 8:00-16:00
5Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
8A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
9A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
10A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
11A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiMiskolci Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőségek: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.; Cégiroda: +36 46 952 928

II. A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről.
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat
Archívum:
Adatvedelmi és adatbiztonsagi szabalyzat
2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekFilmvetítés Helyárak: 2D-s film esetén 900 Ft, 3D-s film esetén 1200 Ft Kiemelt helyárak: 2D-s film esetén 1200 Ft, 3D-s film esetén 1350 Ft
6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében ? gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveKozzeteteli és közérdekű adatok – Szabályzat
A belső adatvédelmi felelős: CINE-MIS Nonprofit Kft. Kovács Katalin stratégiai tervező-elemző munkatárs
14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
20A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
21A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. Gazdálkodási adatok

1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója2022. évi Egyszerűsített éves beszámoló
2022. évi közhasznúsági jelentés
2021. évi Egyszerűsített éves beszámoló
2021. évi közhasznúsági jelentés
2020. évi mérleg
2020. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi mérleg
2019. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi mérleg
2018. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi mérleg
2017. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi mérleg
2016. évi közhasznúsági jelentés
2015. évi mérleg
2015. évi közhasznúsági jelentés
2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve2023.IV.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2023.III.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2023.II.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2023.I.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2022.IV.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2022.III.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2022.II.n.év_Személyi juttatás Illetmény
2022.I.n.év_Személyi juttatás Illetmény

2023_IV_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
2023_III_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
2023_II_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
2023_I_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
2022_IV_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
– 2022_11_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok
– 2022_III_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
– 2022_07_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok
– 2022_II_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
– 2022_05_hó_Változás_miatt_Takarékos tv. szerinti adatok
2022_I_negyedév_Takarékos tv. szerinti adatok
2022.01._Változás miatt Takarékos tv. szerinti adatok

Archív adatok
3A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött ? általános forgalmi adó nélkül számított ? ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő ? egy évnél hosszabb időtartamra kötött ? szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekJELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)JELENLEG NINCS A CINE-MIS Nonprofit Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

2022. ÉVI MÉRLEGADATOK

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 715 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra; Solymosi Árpád; Vass Gergely Zoltán
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 100 ezer forint/hó Tagok: bruttó 80 ezer forint/hó
Közzététel időpontja:2023. május 26.
Mérleg fő összeg:50 218 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:147 ezer forint

2021. ÉVI MÉRLEGADATOK

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra; Solymosi Árpád; Vass Gergely Zoltán
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
Együttes cégjegyzésre jogosultak munkaköre:kulturális szervező
rendezvényszervező és -bonyolító
Együttes cégjegyzésre jogosultak juttatásai:személyi alapbér:
       – kulturális szervező: bruttó 295.000,- Ft/hó
       – rendezvényszervező és -bonyolító: bruttó 295.000,- Ft/hó
Együttes cégjegyzése jogosultak végkielégítése, felmondási időtartam:Mt. szerint.
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek. 
Közzététel időpontja:2022. május 1.
Mérleg fő összeg:50 274 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:444 ezer forint

2020. ÉVI MÉRLEGADATOK

2009. évi CXXII. törvény alapján

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Kabdebonné Tóth Dorottya Flóra Solymosi Árpád Vass Gergely Zoltán
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
Együttes cégjegyzésre jogosultak munkaköre:stratégiai tervező-elemző  munkatárs,
kulturális szervező
Együttes cégjegyzésre jogosultak juttatásai:személyi alapbér: bruttó 409 456  forint/hó (stratégiai tervező-elemző  munkatárs)
személyi alapbér: bruttó 255 000 forint/hó (kulturális szervező)
Együttes cégjegyzése jogosultak végkielégítése, felmondási időtartam:Mt. szerint.
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek.
Közzététel időpontja:2020. május 1.
Mérleg fő összeg:56 214 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:559 ezer forint

2019. ÉVI MÉRLEGADATOK

Mérleg fő összeg:50 206 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:1 611 ezer forint

2009. évi CXXII. törvény alapján

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek.
Közzététel időpontja:2020. június 19.

2018. ÉVI MÉRLEGADATOK

Mérleg fő összeg:47 542 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:1 702 ezer forint

2009. évi CXXII. törvény alapján

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek.
Közzététel időpontja:2019. május 31.

2017. ÉVI MÉRLEGADATOK

Mérleg fő összeg:47 035 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:370 ezer forint

2009. évi CXXII. törvény alapján

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek.
Közzététel időpontja:2018. május 31.

2016. ÉVI MÉRLEGADATOK

Mérleg fő összeg:85 859 ezer forint
Mérleg szerinti eredmény:1 306 ezer forint

2009. évi CXXII. törvény alapján

Ügyvezető:Bíró Tibor (határozatlan idejű munkaviszony)
Ügyvezető juttatásai:Személyi alapbér: bruttó 650 ezer forint/hó + 100 ezer Ft/hó vezetői pótlék. Végkielégítés, felmondás az Mt. szerint.
A Felügyelő Bizottság tagjai:Váraljai Zoltán Kishonthy Zsolt Boroviecz László
A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:Elnök: bruttó 35 ezer forint/hó Tagok: bruttó 25 ezer forint/hó
A jogviszony megszűnése esetén nincs pénzbeli juttatás. Egyéb juttatásban nem részesülnek.
Közzététel időpontja:2017. május 31.